תקנון ותנאי שימוש

פרק א' – תנאי שימוש

 ברוכים הבאים לאתר www.justicegroup.co.il (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ג'סטיס השקעות (ב.ה.) בע"מ, ח.פ. 516538485 (להלן: "החברה").

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.justicegroup.co.il. למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם.

האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש באתר וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

הסכמה לתקנון כוללת גם הסכמה לתנאי שמירת הפרטיות.

הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש, צופה, משתמש באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש").

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי השימוש ולהתעדכן בהם.

האתר מוצע לציבור כמו שהוא (AS IS). על אף שהחברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק כלשהו") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש ו/או קבלת שירותים באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפנייה המתבצעת באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לרבות פנייה ו/או מסירת פרטים ומידע המתבצעת ללא הסכמת צד ג', פנייה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע פנייה באתר.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי עורך דין שלא בהתאם להוראות ו/או הרשאת מרשו.

החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.

רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

קניין רוחני

האתר, כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לחברה, מהווים קניין רוחני בלעדי של החברה, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהחברה.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא, ללא צורך לספק תירוץ או הסבר אשר מקובל על הגולש.

החברה עושה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה.

קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי החברה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן:

המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;

המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר;

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.

העדר אחריות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

הדין ומקום השיפוט

תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

פרק ב' – מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בפרק ב' זה מוצגים בפניך על מנת שתהיה מודע לאופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך לחברה באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר בקשר לאופן השימוש שלך באתר. בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

איסוף מידע – כללי

"מידע אישי" – מידע המזהה את המשתמש באופן אישי ונמסר על ידו ביודעין באתר לצורך הרשמה, קבלת מידע, קבלת שירותים ותשלום עבורם.

"מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י המשתמש, שאינו ניתן לזיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכו'.

בעצם מסירת מידע אישי באתר, מצהיר המשתמש ומאשר כי המידע שנמסר הינו שלו ו/או הוא רשאי/מורשה/מוסמך למוסרו, והוא נכון, מלא ומדויק.

בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התמש"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), הינך מאשר כי ידוע לך שאינך מחויב עפ"י חוק למסור לחברה באמצעות האתר מידע כלשהוא, לרבות מידע אישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש ו/או לפנות לקבלת השירותים המוצעים על ידי החברה.

בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר המידע של החברה הרשום עפ"י חוק אצל רשם מאגרי המידע, שמטרותיו הן: אספקת שירותים, גבייה, משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ו/או משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות החברה ושירותיה באמצעי מדיה שונים, בכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, התייעצות עם גורמים רפואיים ו/או משפטיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר (בזיקה לשירותים העיקריים שהחברה מספקת ללקוחותיה ובהתאם להוראות).

כמו כן, ידוע לך והינך מסכים להעברת מידע אישי שמסרת באתר ע"י החברה לצדדים שלישיים (לרבות חברות קשורות לחברה), בין היתר לצורך אספקת השירותים הניתנים על ידי החברה, בין היתר, באמצעות האתר ו/או לצורך קבלת חומר אינפורמטיבי ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע שמסרת באתר ככל שתידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין החברה).

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסרת באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש זכאי לבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקן את המידע או למוחקו. כמו כן, המשתמש רשאי לבקש להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו), או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים, והכל – בהודעה בכתב לחברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [email protected] או באמצעות הדואר לכתובת החברה ברחוב דרך ששת הימים 30, בני ברק, והחברה תפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות. ביחס לדרישה למחיקה או הסרה, החברה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אל המשתמש בפניות בדיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד הפעולות יוסיף להישמר ע"י החברה למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק.

מידע אישי שתמסור באתר ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

מצג בעלות והרשאה

על ידי אספקת כל מידע אישי , הנך מציג, מצהיר ומתחייב כי המידע האישי הנו שלך ו/או יש לך זכות חוקית לספק את המידע האישי, וכי הנו שלם, מדויק ולא מטעה.

אנא שימו לב כי לצורך מילוי בקשה באתר עליכם לכלול מידע אישי עליכם ו/או על אדם אחר. אין לכלול ואין למסור בבקשה כל מידע אישי על כל אדם אחר, אלא אם כן קיבלתם רשות מפורשת ומושכלת מצדם לעשות כן.

שימוש בעוגיות (cookies) ובמערכת  Google Analytics

החברה עשויה לעשות שימוש ב-cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודו"חות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת האתר החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics על מנת לאסוף מידע שאינו אישי, ובין היתר להתאים פרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש ב-Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.

אבטחה

החברה נוקטת אמצעי מיגון מנהליים, ארגוניים וטכניים ואמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על מידע אישי מפני גישה בלתי מורשית, גילוי, השמדה או שינוי, אובדן שלא בכוונה, שימוש לרעה או נזק. אך אין אמצעים שיכולים להבטיח הגנה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית.

השידור של מידע באמצעות האינטרנט אינו מאובטח לחלוטין. למרות שהחברה עושה את מיטב המאמצים כדי להגן על המידע האישי, לא ניתן להבטיח את אבטחת הנתונים במהלך שידורם לאתר או שליחתו אלינו בדוא"ל באמצעות רשתות של צדדים שלישיים.